Uitjesplaats

Uitjesplaats PointerVoer een zoekopdracht uit

Uitjesplaats PointerVoer een zoekopdracht uit

Privacy statement Uitjesplaats B.V.
Uitjesplaats B.V. (Uitjesplaats) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacystatement delen we hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze in Nederland en Europa geldt.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om: Bedrijfsnaam, naam en volledige achternaam contactpersoon, adres, telefoonnummers, emailadressen en andere gegevens die van belang zijn voor een goede communicatie met de gebruikers van ons platform.

Moet je ons jouw gegevens verstrekken?
Nee, dat hoeft niet. Wanneer je echter gebruik wilt maken van ons platform als adverteerder, moeten wij voor de uitvoering van de daaruit voor ons voortkomende verplichtingen de beschikking hebben over je persoons- en bedrijfsgegevens. Wanneer je ons deze niet wilt verstrekken kunnen wij niet voldoen aan je wensen tot het leveren van diensten of zaken.

Doelen
De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Uitjesplaats B.V. zijn:
- Het gebruik door jou als organisator van een uitje van ons platform.
- De kosten die we je in rekening brengen voor het gebruik van ons platform;
- De uitvoering van een overeengekomen opdracht: om onze werkzaamheden correct te kunnen
uitvoeren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken;

Ontvangers
Binnen onze dienstverlening kan sprake zijn van ontvangers van persoonsgegevens. Het gaat dan om derden die wij inschakelen ten behoeve van onze eigen dienstverlening. Dit betreffen bijvoorbeeld software leveranciers, derden die het onderhoud van onze ICT-systemen verzorgen, collegaadviseurs of technische dienstverleners betrokken bij de uitvoer van een opdracht. Indien sprake is van toegang tot je persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt om een correcte verwerking en beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen.

Opslag van gegevens
Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken, slaan wij deze nooit langer op dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of het verlenen van garantie en service. Wanneer de opslag van je gegevens niet langer noodzakelijk is worden je gegevens uit onze systemen gewist.

Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden (buiten de hiervoor genoemde gevallen) alleen aan derden doorgegeven als daar een wettelijke verplichting toe is of als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Je rechten
je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van je persoonsgegevens voordat deze verwerking plaatsvindt. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te (laten) rectificeren of wissen. Wij zullen hieraan meewerken, tenzij er wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn om dit te doen. In dat geval zullen wij je hierover informeren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en ons te vragen om de verwerking te staken of te beperken. Als er geen wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn zullen wij dit doen. Als je van je rechten gebruik wilt maken kun je schriftelijk of per email een verzoek indienen. Houd er rekening mee dat wij je identiteit controleren voordat wij je de gevraagde gegevens kunnen verstrekken.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Onze computersystemen en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk en passend is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Wij werken uitsluitend samen met organisaties die minimaal eenzelfde niveau van beveiliging kunnen garanderen. Ondanks alle maatregelen die wij treffen, kan een inbreuk of datalek nooit helemaal worden uitgesloten. Als zich een incident voordoet, zal er direct nader onderzoek worden verricht en zullen maatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Zoals de wet dit vereist, zal een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen wiens gegevens het betreft. Wij registreren geen fraudegevoelige betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, etc.

Vragen en klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt dan vragen wij je om contact met ons op te nemen via info@Uitjesplaats.nl

Je account bij Uitjesplaats
Alleen bedrijven die een uitje willen plaatsen kunnen een account aanmaken bij Uitjesplaats. Verwijderen van je account op Uitjesplaats is op dit moment alleen mogelijk door contact op te nemen via info@uitjesplaats.nl. Wij zorgen dan dat je uitjes niet meer zichtbaar zijn op de website en in de app.